ശനി കാലം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഈ 5 നാളുകാർ അറിയണം, ശ്രദ്ധിക്കണം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും കൊണ്ടുവന്ന നിറയ്ക്കുവാനും അതേസമയം കഷ്ടകാലവും ദുരിതവും സർവ്വനാശവും വിതയ്ക്കുവാനും ഒരുപോലെ കഴിയുന്ന ദേവനാണെന്ന് ശനിദേവൻ എന്നു പറയുന്നത് ശനിദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു കണിക നമ്മുടെ മേൽ വന്ന പതിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം.

അതേസമയം ശനിദേവന്റെ ദോഷമാണ് ശനി ദോഷമാണ് നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ടകാലവും ദുരിതവും കണ്ണീരും വിട്ടോറിയുകയില്ല എന്നും പറയുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭിന്ന തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുവാനും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനും പോകുന്ന ദേവനാണ് ശനിദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top