കയ്യിൽ പണം നിൽക്കുന്നില്ലേ… കന്നിമൂലയിൽ ഇത്വെക്കുക… 100% ഫലം

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എട്ടു ദിക്കുകളിൽ ഏഴെണ്ണത്തിന്റെയും അധിപൻ ദേവന്മാർ ആകുന്നു എന്നാൽ വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കന്നിമൂലയുടെ അസുരൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കന്നിമൂലയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതും ഭൂമിയുടെ പ്രതിക്ഷനാ വീതി അനുസരിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ നിന്നും മുടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിലേക്കാണ് ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈശ്വരാനുഭവം കന്നിമൂലയിലെ ദോഷവും .

ഈ ഊർജ്ജത്തെയും മയിലിനമാക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് വാസ്തുശാസ്ത്രം ഈ ദിക്കിനെയും ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം കന്നിമൂലയും അത്രമേൽ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഗുരുതരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top