ഗുളിക നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവർ അസാധാരണ വ്യക്തികൾ ഇവരുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗുളിക പ്രത്യേകമായ ആസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പുറം കാലൻ എന്നും ഗുളികൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുളികന്റെയും പതിക്കുന്ന മരണമോ മരണത്തിന് തുല്യമായി സന്തോഷമ ഫലിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം പരമശിവന്റെ ഇടതു തൃക്കാലിലെ പെരു വിരൽ പൊട്ടി പുലർന്ന ഉണ്ടായ അനർത്ഥ കാര്യം ചിത്രപ്രസാദിയുമായി ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ മുരുകൻ തന്റെ ഭക്തനായ മാർക്ക് രക്ഷാർത്ഥം .

മഹാദേവൻ കാലനെ തന്റെ മൂന്നാം തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന് ഭസ്മമാക്കി കളഞ്ഞു കാലൻ ഇല്ലാതെ ആയതോടെയും എങ്ങും മരണം ഇല്ലാതെയുമായി ഒടുവിൽ ഭാരം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഭൂമി ദേവിയും ദേവന്മാരോടും സങ്കടം അറിയിച്ചു ദേവന്മാർ മഹാദേവനോടും പരാതി പറഞ്ഞു ദേവന്മാരുടെയും സങ്കടം കേട്ടപ്പോൾ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നൽകുവാൻ മഹാദേവൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top