മൂകാംബിക ദേവി കൂടിയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളിൽ കാണുന്ന സൂചനകൾ….

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ ഉടുപ്പി ജില്ലയിലെ കൊല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ സൗപർണിക നദിയുടെ ഏതൊക്കെ തീരത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മഹാക്ഷേത്രമാണ് കൊള്ളൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം പുരാതന കേരളത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കാ നാല് അംബികമാരിൽ പ്രധാനിയാണ് മൂകാംബിക ദേവി എന്ന സങ്കല്പം നിലനിൽക്കുന്നത് മൂകാസുരേനെ ദേവിയെ വധിച്ചതിനാലാണ് മൂകാംബിക .

എന്ന പേര്യും ഇവിടെ ലഭിച്ചത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം മലയാളികൾ ധാരാളമായിട്ട് ദർശനം നടത്തുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിനാൽ ഭക്തജന തിരക്ക് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ ത്രിമൂർത്തി ദേവതകളും ആധിപരശക്തി ദേവിയും ഒറ്റ ചൈന ഐറ്റം ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നു ഭക്തവത്സലയായ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും വന്നുചേരുന്നതാണ് .

മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാ സരസ്വതിയും എന്നീ മൂന്ന് ശക്തി പാവങ്ങളുടെ ഐക്യ രൂപമാണ് ദേവി എന്നാണ് വിശ്വാസം മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദമായ കുങ്കുമം ത്രിമോതിരം എന്നിവ ഭക്തർ അമൂല്യമായിട്ട് കരുതുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top