ഡിസംബർ ജനുവരി മാസത്തെ ഗഡു പെൻഷൻ കുടിശിക 3200 രൂപ വീണ്ടും അക്കൗണ്ടിൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനശയമ പദ്ധതി ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേമ വിതരണത്തിലെ അടുത്തും അതിൽ രണ്ടുമാസത്തെ കുടിച്ചു ഇപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ രണ്ടുമാസത്തെ കൂടി 1600 രൂപ അടുക്കള വീണ്ടും ഒരു 3200 രൂപ കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാങ്ക് കോളിലേക്ക് കൈകളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുവാൻ ആയിട്ട് പോകുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ .

ആശ്വാസത്തിന്റെ വക നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാന അറിയിപ്പാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് 62 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഈ സഹായം എത്തിച്ചേരുകയാണ് വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അതുപോലെതന്നെ വിധവ പെൻഷൻ ഭിന്നശേഷി ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ 50 വയസ്സിനും മുകളിൽ പ്രായമുള്ള വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന .

പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പരം ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ നിന്നും സർക്കാരിന്റെ സഹായം എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കുടിശ്ശികപെൻഷൻ തുകയിൽ 2023 ഡിസംബർ മാസത്തിലെയും അതേപോലെതന്നെ 2024 ജനുവരി മാസത്തെയും ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/-cXxEVDS9hA

Scroll to Top