പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി 2000 കിട്ടുന്നവർക്കിനി ഇരട്ടി സഹായം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാർ കൈകളിലേക്ക് എത്തിനിൽക്കുന്ന ജനപ്രിയ ആനുകൂല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് കിസാൻ സമ്മാന നിധി വർഷത്തിൽ 6000 രൂപ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ പദ്ധതി വീണ്ടും തുടരുകയാണ് എന്ന് അതും പുതിയ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് പദ്ധതി 20024 മുതൽ തുടർന്നങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞു 2000 രൂപ വീതം നാലുമാസ ഇടവേളകളിൽ ഈയാനുകൂലം .

ലഭിക്കുമ്പോൾ മൂന്നുലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടാൻ സമ്മാനം നിധിയിലുള്ള കർഷകർക്ക് വായ്പ സഹായം ആയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ 3000 രൂപ വീതം തോറും പെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ രീതികൾക്ക് കിസാൻ സമ്മാനം നേടി ഇപ്പോൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വരികയാണ് ഇത്തരമുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെ സ്കീമുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/o8ZkBCZeqt0

Scroll to Top