കേന്ദ്രം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു.. കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ 6400 രൂപ ഒരുമിച്ചു വിതരണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈസ്റ്റർ വിഷു റംസാൻ പ്രമാണിച്ച് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന കുടിശ്ശിക വിതരണം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുടെയും കേരളത്തിൽ വീണ്ടും ആശ്വാസവാർത്ത വന്നിരിക്കുകയാണ് വായ്പ പരിധിയിൽ നിന്നും 5000 കൂടി കടമെടുക്കാൻ അനുമതി നേടിയ കേരളത്തിന്റെയും 3000 കോടി രൂപ കൂടി ഇപ്പോൾ കടമെടുക്കുവാൻ ആയിട്ട് കേന്ദ്ര അനുമതിയായിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെയും ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത്.

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അടക്കം നൽകുവാൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പണം ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കളയും കേരളത്തിലെ കൂടുതൽ പണം കടമെടുക്കുവാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത് ഇപ്പോൾ വലിയ ആശ്വാസമായി തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് 3000 കോടി രൂപം കടമെടുക്കാൻ ആണോ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ നിലവിലുള്ള പെൻഷൻ കുടിച്ചു അടക്കം എല്ലാം വിതരണം ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നാലുമാസത്തെ തുകയോളമാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കുടിശ്ശികേട്ട് ബാക്കിനിൽക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/X-vTE2-qIe4

Scroll to Top