മോദിജിയുടെ 2000 കിട്ടുന്നവർക്കിനി മാസം 3000 പെൻഷൻ.വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ചേരാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സഹായമാണ് കിസാൻ സമ്മാന നിധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയും വർഷം 6000 രൂപ അതും 2000 രൂപ വീതം നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആളുകളുടെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കർഷകർക്ക് മാസംതോറും 3000 രൂപ പെൻഷൻ കൂടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നേട്ടം തന്നെയാകുന്നു.

ഇത്തരം വലിയൊരു ക്ഷേമ പദ്ധതി കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കിസാൻ മണ്ഡ നിയോജന എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സമീപമുള്ള ഓൺലൈൻ സർവീസസ് സെന്ററുകൾ വഴി പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി കാണുക.

https://youtu.be/2H6E0nj1_iI

Scroll to Top